committees

Honorary Committee:
Viktor Katrich, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Nikolay Kolchigin, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Peter Melezhik, O. Ya. Usikov Institute of Radio Electronics of National Academy of Science of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
Felix Yanovsky, National Aviation University, Kyiv, Ukraine
Revaz Zaridze, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia
Organizing Committee Chair: Mariya Antyufeyeva, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Technical Program Committee (TPC) Chair: Mykhaylo Andriychuk, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, NASU, Lviv, Ukraine
TPC MSMW Vice-Chair: Maksym Khruslov, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
TPC ICATT Vice-Chair: Volodymyr Pavlikov, National Aviation University “KhAI”, Kharkiv, Ukraine
TPC MRRS Vice-Chair: Yuliya Averyanova, National Aviation University, Kyiv, Ukraine
TPC UWBUSIS Vice-Chair: Oleksandr Dumin, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
TPC DIPED Vice-Chair: Dozyslav Kuryliak, G. V. Karpenko Physico-Mechanical Institute, NASU, Lviv, Ukraine
Financial Chair: Iryna Ivasenko, Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NASU, Lviv, Ukraine
Publication Chair: Olga Bagatska, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Technical Program Committee:
TBA